Disposables.bio

Disposables.bio is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken. Disposables.bio gebruikt cookies, JavaScript en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden:

 • het optimaliseren van de website
 • het integreren van social media
 • het verzamelen en analyseren van statistieken

Om gebruik te kunnen maken van Disposables.bio is het plaatsen van cookies vereist en zal je hiervoor toestemming moeten geven.

Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN KOOP OP AFSTAND CONSUMENTEN DISPOSABLES.BIO B.V.

Deze voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst op afstand van koop van producten tussen Consumenten enerzijds en de Ondernemer anderzijds.

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een Overeenkomst op Afstand aangaat met de Ondernemer;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 5. Ondernemer: Disposables.bio B.V., gevestigd aan het Gedempt Hamerkanaal 179 te (1021 KP) Amsterdam, Nederland (postadres: Postbus 7000, 1007 MA Amsterdam, Nederland);
 6. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de Ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 7. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Ondernemer en op elke totstandgekomen Overeenkomst op Afstand tussen Ondernemer en Consument.
 2. Voordat de Overeenkomst op Afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Consument beschikbaar gesteld.

 

Artikel 3 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken. Als de Ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de Ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van aflevering;
  • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

 

Artikel 4 - De Overeenkomst op Afstand

 1. De Overeenkomst op Afstand komt tot stand op het moment van elektronische aanvaarding door de Consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. De Ondernemer bevestigt onverwijld elektronisch de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
 3. De Ondernemer treft passende veiligheidsmaatregelen aangaande de elektronische betaling door een Consument.
 4. De Ondernemer zal bij het product aan de Consument de volgende informatie meesturen:
  1. de gegevens van de Ondernemer waar de Consument met klachten terecht kan;
  2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken; en
  3. het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht.

 

Artikel 5 - Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van producten heeft de Consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van de producten door de Consument.
 2. Tijdens de Bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met de producten en de bijbehorende verpakking. Indien de Consument van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product in de originele staat en verpakking met alle geleverde toebehoren aan de Ondernemer retourneren, conform de door de Ondernemer verstrekte instructies. Het herroepingsrecht komt te vervallen indien en zodra krimpfolies waarin de producten zijn verpakt zijn geopend.

 

Artikel 6 - Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de Consument een bedrag betaald heeft, zal de Ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 dagen na ontvangst van de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 

Artikel 7 - Conformiteit

 1. De Ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

 

Artikel 8 - Levering en uitvoering

 1. De Ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het uitvoeren van bestellingen van producten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 10 dagen uitvoeren tenzij een andere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Consument hiervan uiterlijk 10 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de Ondernemer het bedrag dat de Consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de Ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de Ondernemer.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de Ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 9 - Betaling

 1. Alle door de Consument verschuldigde bedragen dienen bij het aangaan van de overeenkomst bij vooruitbetaling te worden voldaan.
 2. De Consument kan geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling, alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

 

Artikel 10 - Klachten

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen na ontvangst van de producten, volledig en duidelijk omschreven op het bij de bevestiging van de bestelling aangegeven adres elektronisch worden ingediend bij de Ondernemer, nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd.
 2. Bij de Ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst elektronisch beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord en een indicatie wanneer de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Indien binnen 30 dagen na ontvangst van de klacht, deze niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling van de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken, dan wel indien de Consument het geschil niet wenst voor te leggen aan de bedoelde Stichting op de wijze zoals voorgeschreven door de Stichting, dan zal bij uitsluiting de bevoegde rechter te Amsterdam bevoegd zijn het geschil te beslechten.

 

Artikel 11 – Toepasselijk recht

 1. Op overeenkomsten tussen de Ondernemer en de Consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (United Nations Convention on contracts for the international sales of goods) is uitgesloten.

 

Amsterdam, 1 november 2015

WhatsApp
x

WhatsAppWhatsApp

Vanaf heden kunt u ons bereiken via WhatsApp voor al uw vragen over onze producten, levertijden enzovoorts!

WhatsApp ons nu op:

06 82466399